ރޭދުވާ ޓީމް

ކާނަލް ނާޒިމް ހދ. މަކުނުދޫ އެމް.އެން.ޕީ ޖަގަހަ ހުޅުއްވައި ދެއްވި ޖަގަހައިގައި ވާހަކަ ފުޅު ދައްކވަނީ

ދިވެހި ލިޔުންތެރިންނަކީ ޤައުމިއްޔަތު އާލާކުރުމުގައި މުހިންމު ބައެއް !

ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާ ދަންނަވަން. ދިވެހި ލިޔުންތެރިންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރިޚާ ސަޤާފަތް ކުރިއެރުވުމާއި ޤައުމިއްޔަތު އާލާކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްތެރިން ކަމުގައި ކާނަލް ނާޒިމް ކުރެއްވެވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !