ރޭދުވާ ޓީމް

ނާޒިމް ހއ. އުތީމަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމް.އެން.ޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ނާޒިމް ހއ. އުތީމަށް !

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމް.އެން.ޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރިޓަޔަރޑް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހއ. އުތީމު އަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލު އަހުވާލު ބައްލަވާ ލައްވާފިއެވެ.

އެ ރަށުގެ ގޭގެޔަށް ޒިޔާރަށް ކުރައްވާ، ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާ ލައްވާ، ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ މުހުތާދުތައް ވަނީ އޮޅުން ފިލުއްވާފައެވެ. އަދި އެމް.އެން.ޕީ ގެ މަޤްސަދަކީ ކޮބައި ކަމާއި، މި ޕާޓީ އަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ހިތާއި ރޫހުން ހިދުމަށް ކުރުމަށް ނުކުށް ޕާޓީ އެއް ކަމަށާއި، މި ޕާޓީ އަކީ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިފަހައްޓާ ނަގަހައްޓައިދީ، ޒަމާނީ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕާޓީ އެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !