ރޭދުވާ ޓީމް

ނާޒިމް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ކުރެއްވެވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމް.އެން.ޕީ ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ނާޒިމް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި !

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމް.އެން.ޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރިޓަޔަރޑް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، ނާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތައް ހިންގަވައިފިއެވެ.

އެ ރަށުގެ ގޭގެޔަށް ޒިޔާރަށް ކުރައްވާ، ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާ ލައްވާ، ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ މުހުތާދުތައް ވަނީ އޮޅުން ފިލުއްވާފައެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކޮށް، އެމް.އެން.ޕީ ގެ މަޤްސަދަކީ ކޮބައި ކަމާއި، މި ޕާޓީ އަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ހިތާއި ރޫހުން ހިދުމަށް ކުރުމަށް ނުކުށް ޕާޓީ އެއް ކަމަށާއި، މި ޕާޓީ އަކީ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިފަހައްޓާ ނަގަހައްޓައިދީ، ޒަމާނީ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕާޓީ އެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !