ރޭދުވާ ޓީމް

ދަ ޑިމޮކުރެޓްސް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރުން

ދަ ޑިމޮކުރެޓްސް ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނައިފި !

ދަ ޑިމޮކުރެޓްސް ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީ، ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނައިފިއެވެ. ދަ ޑިމޮކުރެޓްސްގެ ފަރާތުން ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުވެ ލެއްވީ އަލްއުސްތާޒް ހަސަން ލަތީފު އެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮއި ހަމަކޮށް، ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް ދަ ޑިމޮކުރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވަނީ ޖަލްސާވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !