ރޭދުވާ ޓީމް

އެމް.އެން.ޕީ ގެ ރައީސް ކާނަލް ނާޒިމް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމް.އެން.ޕީ) އިން ހދ. މަކުނުދޫ ގައި ޖަގަހަ އެއް ހުޅުވައިފި !

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމް.އެން.ޕީ) އިން ހދ. މަކުނުދޫގައި ހުޅުވި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ރީޓަޔަރޑް ކާނަލް އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް އެވެ.

ޖަގަހަ ހުޅުވައި ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެ ލެއްވީ މިއަދުން ފެށިގެން ހދ. މަކުނުދޫގައި އެމް.އެން.ޕީ ގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީ ކަމަށާއި، މި ޕާޓީ އަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ހިތާއި ރޫހުން ހިދުމަށް ކުރުމަށް ނުކުށް ޕާޓީ އެއް ކަމަށާއި، މި ޕާޓީ އަކީ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިފަހައްޓާ ނަގަހައްޓައިދީ، ޒަމާނީ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕާޓީ އެއް ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ !