ރޭދުވާ ޓީމް

ކޮލަމް

ސިޔާސީ

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

2, އޭޕްރިލް 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ލަބީޤް މުހައްމަދު މާހިދު އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޙާއި ސަޤާފަތް

ދީނާއި އަޚްލާޤް